Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol

GKRPA Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021. Odpowiadamy na najważniejsze pytania - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Annopol. Realizacja programu planowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe ( społeczne, sportowe)
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Annopol do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu w celu zgłaszania potrzeb w w/w zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Annopol do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 21.10.2021 r. do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, tel. 15/86-13-404, 781-140-390, 513-061-323.

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. 

Czytaj dalej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu uprzejmie informuje, że w dniach 20.10.2021r., 21.10.2021r. oraz 22.10.2021r. będzie wydawana żywność, dla osób, które nie odebrały żywności w miesiącu wrześniu 2021r.

Miejsce wydawania żywności: ul. Lubelska 49 w godz. 8.00 – 12.00

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do odbioru pomocy żywnościowej w ramach nowego Programu POPŻ w 2022r. mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych. Szczegółowe informacje pod numerem telefonów  15/86-13- 404 lub 781-140-390. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych  w Kraśniku posiada dodatkowy termin na założenie i potwierdzenie profilu zaufanego, który jest niezbędny do do realizacji programu rządowego Dobry Start „300+”. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Annopol 28 września w godzinach od 09.00 do 13.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.

Zapisy pod telefonem: 781-140-390

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu przypomina, że nadal można się zgłaszać do tut. Ośrodka po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

 • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.