Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu w ramach realizacji wieloletniego rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w związku z podjęciem przez Radę Miejską Annopol Uchwały Nr L/376/2023 z dnia 03 lutego 2023r., uprzejmie informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

 

Pomoc w w/w formie można uzyskać, gdy:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł (200% kryterium dochodowego);
  • dochód osoby samotnie gospodarującą nie przekracza 1552 zł (200% kryterium dochodowego).

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.


Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu kieruje zapytanie o wycenę usługi warsztatów artystycznych wraz z zapewnieniem materiałów skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu: „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Termin składania ofert: do 14.03.2023r.

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu przypomina, że można się zgłaszać do tut. Ośrodka po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc luty 2023 roku  (np. decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach,  nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.


Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych!

Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne. Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek. Ten problem może dotyczyć każdego dziecka, nie bądź obojętny.

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że z dniem 21.12.2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W myśl powyższych przepisów prawa dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) przewidziany jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe 2023 (PDF 1,17MB)

 

Czytaj dalej