Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Od  18 lipca 2017r. przyjmowane są  wnioski  na nową  edycje  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2017, realizowanego  w ramach Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy  żywnościowej, które spełniają  kryteria ustawowe przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) m. in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, alkoholizm) mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód miesięczny osoby/rodziny. Na podstawie zgromadzonych dokumentów Ośrodek wyda stosowne skierowanie.

Do pomocy uprawnia bezwzględnie spełnienie 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.

– 1.268,00 zł.  dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.028,00 zł na osobę w rodzinie.

Informacja o terminie i miejscu odbioru artykułów spożywczych dla osób zakwalifikowanych do w/w Programu zostanie umieszczona w terminie późniejszym (prawdopodobnie we wrześniu).