Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Trwają prace nad opracowaniem dokumentu o nazwie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2017-2024. W tym celu został powołany Zespół do spraw opracowania i wdrażania Strategii, który podjął swoje działania już w lipcu 2017 roku. Skład Zespołu został powołany Zarządzeniem Nr 47/2017 Burmistrza Annopola z dnia 10 lipca 2017r. Reprezentuje on instytucie pracujące w obszarze polityki społecznej i uwzględnia interesy różnych grup społecznych. Strategia opracowywana jest metodą partycypacyjną, a jej diagnoza opiera się na badaniu opinii społecznej w tym metodą ankietową uwzględniającą zarówno dorosłych mieszkańców gminy jak młodzież gimnazjalną.

W związku z tym w dniu 17 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie warsztatowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym: młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne. W spotkaniu uczestniczyli także radni, sołtysi, pracownicy oświaty, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciel OSP, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania dokonano analizy danych pozyskanych z różnych instytucji, omówiono najważniejsze problemy społeczne gminy występujące w obszarze polityki społecznej, opracowano analizę SWOT.  W analizie SWOT wykazano wiele mocnych stron działających na terenie gminy instytucji, a między innymi wysoki poziom wiedzy o działalności poszczególnych placówek lub zintegrowanych działań na rzecz społeczności. Kolejne spotkanie zaplanowano na miesiąc maj, podczas którego zostanie opracowana misja, cele strategiczne a także priorytety działań dla poszczególnych obszarów tj.: bezrobocie, praca z dzieckiem i rodziną, profilaktyka uzależnień, współpraca z organizacjami pozarządowymi i integracja środowiska, wsparcie i integracja osób niepełnosprawnych i starszych czy też bezpieczeństwo i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub edukacja i wychowanie.

Metoda współpracy i partnerstw projektowych jest powszechnie używana, co pozwala na większe otwarcie instytucji na potrzeby mieszkańca i podniesienie poziomu pracy. Zauważono także obszary, które wymagają stałego wzmocnienia i interwencji samorządu, jak np. niski poziom kultury picia napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Jak wynika z opinii członków Zespołu priorytetem na kolejne lata powinna być edukacja, a w dalszej kolejności aktywizacja, profilaktyka, bezpieczeństwo, integracja i niwelacja.

Zakłada się, że nowy dokument będzie wyrażał w dużej mierze potrzeby mieszkańców i znajdzie najbardziej adekwatne sposoby do realizacji nowych zamierzeń, a kolejne lata w znaczący sposób przyczynią się do poprawy sytuacji przeciętnej rodziny na terenie gminy.