Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt. 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz  o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198 ze zm.), a także art. 149 § 3, art. 162 § 1 oraz art. 175 i 178 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r., poz. 682).

 

Kierownik OPS w Annopolu podaje do wiadomości, iż ogłasza nabór otwarty dla kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz małoletnich,

Zakres podstawowych zadań:

 1. Sprawowanie pieczy nad osobą zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 2. Zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu rodzinnego
  i opiekuńczego,
 3. Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem = organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.
 4. Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • biegła znajomość języka polskiego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, niekaralność  za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo
  z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze
  na opiekuna prawnego lub kuratora.
 4. Oświadczenie kandydata o biegłej znajomości języka polskiego.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw obywatelskich oraz o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dodatkowe uwagi:

 • Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu
  z otoczeniem sprawują osoby do tego uprawnione.
 • Zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny
  i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi na jego wniosek wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
 • W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego”, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu (ul. Leśna 2, 23-235 Annopol).

Nabór ma charakter ciągły.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed umieszczeniem na liście.

Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę zgodnie z art. 162 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (15)8613404.

 

                                                                                                        Ewa Opoka

                                                                                                   /-/

                                                                                                   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                      w Annopolu