Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od 1 sierpnia 2018r. wydaje skierowania dla najuboższych mieszkańców Gminy Annopol na pomoc żywnościową w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy  żywnościowej, które spełniają  kryteria ustawowe przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, alkoholizm mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód miesięczny osoby/rodziny. Na podstawie zgromadzonych dokumentów Ośrodek wyda stosowne skierowanie.

Warunkiem korzystania z pomocy żywnościowej jest spełnianie kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej które wynosi :

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie (200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

W ramach Podprogramu POPŻ 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przewidziane są również działania towarzyszące (warsztaty, szkolenia edukacyjne itp.) 

Informacja o terminie i miejscu odbioru artykułów spożywczych dla osób zakwalifikowanych do w/w Programu zostanie umieszczona w terminie późniejszym (prawdopodobnie we październiku).

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące pomocy żywnościowej można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2, tel. 15/86-13-404