Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje rodziców zainteresowanych pomocą w formie posiłku od m-ca września do grudnia 2018 roku dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu i żłobku o konieczności złożenia nowego wniosku

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

  • zaświadczenie od pracodawcy – dochód netto (za lipiec 2018r.)
  • odcinek renty lub emerytury (za lipiec 2018r.) oraz decyzja waloryzacyjna z marca 2018r.
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu podatkowego za 2018r.,
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2018r.,
  • kserokopia decyzji z zasiłku rodzinnego, zasiłku rodzicielskiego oraz 500+.
  • inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.).