Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, albo  opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej w kwocie 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wobec tego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, a także jedyne dziecko – bez względu na dochód rodziny do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Ważne zmiany od 1 lipca 2019r.:

– brak kryterium dochodowego

– brak wymogu ustalenia alimentów od drugiego z rodziców, w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko,

– wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku liczonego od dnia urodzenia się dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019r.),

– zachowanie ciągłości świadczenia w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku poprzez złożenie wniosku przez drugiego rodzica w terminie do 3 miesięcy od dnia śmierci (dotyczy rodziców, których śmierć nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.),

– przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku z powyższym wnioskodawca otrzyma informację na adres poczty elektronicznej o przyznaniu świadczenia; w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście.