Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Tytuł projektu:
„Nadal Młodzi”- Klub Seniora w Gminie Annopol”

Cel projektu:
Poprawa dostępności i jakości Usług społecznych dla 50 osób (40 Kobiet, 10 Mężczyzn) w tym 5 uczestników projektu z niepełnosprawnością, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia/niepełnosprawność wymagających opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z czynności dnia codziennego z terenu gminy Annopol poprzez utworzenie klubu Seniora oraz zwiększenie aktywności społecznej seniorów.

Realizacja projektu:  01.06.2019r. do 31.12.2020r.

Planowane efekty:
– Rozwinięcie  pasji i zainteresowań seniorów
– Zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych
– Wsparcie terapeutyczne i prawne  osób 60+
– Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do oferty kulturalnej
– Podniesienie kompetencji ICT osób starszych
– Integracja międzypokoleniowa

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie:  11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 529 355,00 PLN.
Wartość  dofinansowania projektu z UE: 476 419,50 PLN