Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

O przedmiotowe świadczenie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Decyzję o przyznaniu świadczenia będzie wydawał odpowiedni organ emerytalno-rentowy (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy) na wniosek osoby uprawnionej.

Tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych ma objąć osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia takiego jak renta, świadczenie socjalne, emerytura itp. Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane, gdy wysokość już przyznanych świadczeń jest zbyt niska, by mogły one wystarczać na zaspokojenie potrzeb życiowych, które są wzmożone z uwagi na naruszenie sprawności organizmu.

Wcześniej 500 plus dla niepełnosprawnych miało przysługiwać tylko tym, którzy otrzymują świadczenie w wysokości nie przekraczającej 1100 zł. Dzięki zasadzie „złotówka za złotówkę” na świadczenie dodatkowe dla dorosłych niepełnosprawnych mogą liczyć także ci, którzy otrzymują świadczenia wyższe niż minimalna renta. Nie będzie ono jednak wynosiło 500 zł, a odpowiednio mniej, tak żeby suma świadczeń nie przekraczała 1600 zł.

Przykład: Osoba niepełnosprawna otrzymuje rentę w wysokości 1200 zł. W ramach „500 plus dla niepełnosprawnych” otrzyma 400 zł świadczenia. W ten sposób suma świadczeń wyniesie 1600 zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019r. i w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nieposiadające orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie tego orzeczenia wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające.