Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od 19 sierpnia 2019 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł na osobę. 

Osoby spełniające kryterium dochodowe i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.

Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

– zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za lipiec 2019r.),
zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za lipiec 2019r.),
decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,
nakaz płatniczy za 2019r. od osób będących posiadaczami gruntów,
dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2019r.,
inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

W związku z tym, że wydawanie posiłków w szkołach i przedszkolach rusza w różnych terminach (choć w większości placówek od dnia rozpoczęcia roku szkolnego) prosimy rodziców o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i podjęcie decyzji przed 1 września 2019r.

Uwaga!

Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole od dnia rozpoczęcia roku szkolnego powinni złożyć wnioski w miesiącu sierpniu 2019r. z zachowaniem terminu na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i podjęcie decyzji. Nadmieniamy, iż takie rozwiązanie znacznie ułatwi pracę Ośrodka i pozwoli na przyznawanie posiłków w oczekiwanym terminie, tj. od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.