Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznanie rynku dotyczące realizacji usług aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej w ramach projektu: „Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0019/19, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Termin składania ofert: do 18.03.2020r.

 

Rozeznanie rynku – Aktywna przyszłość 1.2020

 Załącznik Nr 1 (Formularz ofertowy)

Załącznik Nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych)

Załącznik Nr 3 Życiorys

Klauzula informacyjna