Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie w zakresie:

 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 1. ma stałe źródło utrzymania,
 2. ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 3. uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 4. przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2  w godzinach  pracy Ośrodka: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od  730 – 1530 , czwartek od  800   – 1600,
 2. udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 3. uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej,
 4. uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 5. podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu składając wniosek (wniosek do pobrania w OPS w Annopolu).

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel:  15/8613407