Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” ogłasza I turę naboru 60 Uczestników/Uczestniczek do projektu „Kuźnia Kraśnickich przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 03.03.2022 r. do 23.03.2022 roku w godzinach od 9:00 do 15:00

 

 

 

Dokumenty można składać :

  1. osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego): Biuro Projektu w Kraśniku, ul. Narutowicza 1, 23-200 Kraśnik; e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk. Prosimy o umieszczenie dokumentów w kopercie.

  1. elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Uwaga! W przypadku braku możliwości weryfikacji prawidłowości podpisu elektronicznego przez IMPULS dokumenty zostaną odrzucone.

  1. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Uwaga! Uzasadniony przypadek rozumiany jest jako sytuacja, w związku, z którą Kandydat nie może złożyć dokumentów w sposób opisany w punkcie 1 i 2, tj. na przykład w związku z zachorowaniem na SARS COV-2. W takiej sytuacji razem z dokumentami należy złożyć stosowne oświadczenie opisujące sytuację niezależną od Kandydata.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji! Formularze Rekrutacyjne należy składać zgodnie z warunkami określonymi w ww. Regulaminie. Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Uwaga! Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania zamieszczono pod adresem: http://impuls.krasnik.pl/kuznia-krasnickich-przedsiebiorcow/

Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych!

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w projekcie należy przedłożyć:

  • Zaświadczenie w Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną – dotyczy osób zarejestrowanych.
  • Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
  • Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
  • Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
  • Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
  • Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl  lub telefoniczny: 785-559-615