Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

20 seniorów z gminy Annopol otrzymało „opaski bezpieczeństwa” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Gmina Annopol przystąpiła do programu i pozyskała dotację na realizację Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

„Opaski bezpieczeństwa” mierzą temperaturę ciała, ciśnienie, tętno, saturację, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniorzy za ich pomocą mogą wezwać pomoc.

Wyposażone są także w czujnik upadku, posiadają monitoring lokalizacji, a w momencie, gdy zaistnieje nagła potrzeba, seniorzy sami mogą nacisnąć specjalny  przycisk SOS i w ten sposób szybko wezwać pomoc.

Celem odpowiedniej obsługi urządzeń dla seniorów Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu wyznaczył Koordynatora ds. realizacji programu, który świadczy opiekę merytoryczną i techniczną, organizuje szkolenia, podczas których przekazuje seniorom najważniejsze informacje dotyczące obsługi „opasek bezpieczeństwa”.

Wykonawcą wybranym do realizacji usługi jest polska firma telemedyczna SIDLY, posiadająca ponad 8-letnie doświadczenie w teleopiece senioralnej. Jest to kolejny krok, który gmina Annopol podjęła w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz samodzielności seniorów.

Opaski telemedyczne SIDLY, które otrzymali seniorzy, to wyrób medyczny, posiadający certyfikaty gwarantujące najwyższe standardy bezpieczeństwa. Został zaprojektowany w taki sposób, by jego użytkowanie było maksymalnie proste i intuicyjne, m.in. dlatego posiadają tylko jeden przycisk – SOS oznaczony językiem Brajla.

Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).