Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określi Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków – po opublikowaniu rozporządzenia – będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platforma ePUAP;
 • osobiście (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, przy ul. Leśna 2, 23-235 Annopol od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • wrzucić do urny umieszczonej w głównym wejściu budynku,
 • osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego zachęcamy w pierwszej kolejności do wykorzystania w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP.

Jak złożyć wniosek elektronicznie? 

UWAGA!!! Aby się zalogować na platformę ePUAP należy mieć podpis kwalifikowalny lub profil zaufany. Można też zalogować się przy pomocy swojego banku.  

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
 4. Jako adresata wpisać naszą jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
 5. W Rodzaju pisma wybrać „Wniosek”, w  pole Tytuł pisma wpisać „Wniosek o wypłatę dodatku węglowego”, w treści wpisać czego sprawa dotyczy, np. „W załączeniu przesyłam wypełniony i zeskanowany wniosek o wypłatę dodatku węglowego”.
 6. Kolejnym krokiem jest dołączenie zeskanowany wniosek w formie załączników.
 7. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 15/86-13-404 lub 782-183-748. 

Ustawa o dodatku węglowym (PDF 384KB)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (PDF 852KB)