Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W dniu 19.09.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy
 • zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym:
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Należy podkreślić, iż w przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem ziemnym.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platforma ePUAP;
 • osobiście (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, przy ul. Leśna 2, 23-235 Annopol od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • wrzucić do urny umieszczonej w głównym wejściu budynku,
 • osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego zachęcamy w pierwszej kolejności do wykorzystania w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP.

Jak złożyć wniosek elektronicznie? 

UWAGA!!! Aby się zalogować na platformę ePUAP należy mieć podpis kwalifikowalny lub profil zaufany. Można też zalogować się przy pomocy swojego banku.  

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
 4. Jako adresata wpisać naszą jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
 5. W Rodzaju pisma wybrać „Wniosek”, w  pole Tytuł pisma wpisać „Wniosek o wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła”, w treści wpisać czego sprawa dotyczy, np. „W załączeniu przesyłam wypełniony i zeskanowany wniosek o wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła”.
 6. Kolejnym krokiem jest dołączenie zeskanowany wniosek w formie załączników.
 7. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wniosek o przyznanie dodatku można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 15/86-13-404 lub 782-183-748.

Wniosek o wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła (PDF 320KB)