Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Osoby uprawnione do skorzystania z podwyższonych limitów zużycia energii elektrycznej, tj. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby niepełnosprawne i ich rodziny oraz rolnicy powinni złożyć oświadczenie o posiadaniu prawa do ulgi do zakładu energetycznego.

Roczne limity w 2023 r. dla gwarantowanej ceny prądu:

  • 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny – konieczność złożenia oświadczenia),
  • 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej – konieczność złożenia oświadczenia)
  • 3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina – konieczność złożenia oświadczenia).

Oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulg

Osoby uprawnione do wyższych limitów niż 2000 kWh muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego dostarczającego energię elektryczną. Nosi ono ustawową nazwę: „Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego”.

Składa się je podmiotowi uprawnionemu. Jest nim:

  1. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub
  2. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

Osoby niepełnosprawne składają oświadczenie zakładom energetycznym.

Limit 2600 kWh przysługuje osobie posiadającej:

  1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  2. albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz jej rodzinie.

Rolnik w oświadczeniu:

  1. podaje numer decyzji o wymierzeniu za 2022r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  2. podaje nazwę organu podatkowego, który wydał ww. decyzję,
  3. załącza kopię decyzji.

W przypadku rodzin wielodzietnych odbiorca uprawniony przekazuje zakładowi energetycznemu numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny.”

Termin złożenia oświadczenia.

Odbiorcy uprawnieni składają oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu przesłanek, nie później niż w terminie do 30 czerwca 2023r.
W przypadku osób, które nabędą prawo do taniego prądu w 2023r. termin wynosi 30 dni (np. od dnia otrzymania Karty Dużej Rodziny po urodzeniu trzeciego dziecka w 2023r.).

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej.

W przypadku oświadczenia w postaci papierowej opatruje się je podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo listownie.

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie PGE
Oświadczenie TAURON
Oświadczenie ENERGA
Oświadczenie ENEA
Oświadczenie E.ON