Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Annopolu ogłasza nabór dzieci i młodzieży do placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w Annopolu.

Karty zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2, w dniach od 28.09.2023r. do 10.10.2023r., w godzinach pracy OPS tj. pon. – pt – 7.30 – 15.30.

 

Placówka w formie świetlicy środowiskowej będzie funkcjonować w budynku PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ANNOPOLU UL. KOŚCIUSZKI 8, PARTER, SALA NR 13,  w następujące dni tygodnia:

– WTORKI w godz. 16:00- 18:10

– CZWARTKI w godz. 16.00 – 18.10

Celem działania Świetlicy środowiskowej jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników z uwzględnieniem ich swoistych potrzeb, pomoc w prawidłowej organizacji czasu wolnego i racjonalnego wypoczynku jak również łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu uczestników we współpracy z ich rodzinami, instytucjami i osobami działającymi  na rzecz dzieci, w tym także przez pracę pedagogiczną. 

ZASADY NABORU:

  • Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej jest złożenie Formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w siedzibie i na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.
  • Wypełniony formularz i oświadczenia należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol do 10.10.2023r.
  • Do placówki wsparcia dziennego przyjmowane są dzieci w wieku od 6 – 18 lat z terenu gminy Annopol po uprzednim zakwalifikowaniu dziecka przez komisję rekrutacyjną powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu. O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka rodzic/ opiekun prawny zostanie poinformowany osobiście, telefonicznie lub pisemnie przez OPS w Annopolu.
  • Grupa dzieci i młodzieży może liczyć nie więcej niż 15 osób.
  • Placówka wsparcia dziennego rozpoczyna działalność z dniem 17.10.2023r. 
  • Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem placówki wsparcia dziennego i złożenia oświadczenia przed złożeniem formularza zgłoszeniowego.
  • Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do świetlicy oraz powrotu dzieci do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie).
  • Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej jest nieodpłatny.

Zapraszamy !!!

Formularz zgłoszeniowy (DOC 20KB)
Oświadczenia i zgody (PDF 92KB)
Regulamin placówki wsparcia dziennego (PDF 356KB)

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu placówki wsparcia dziennego w Annopolu (PDF 96KB)