Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Informujemy, że od 27 grudnia 2023r. przyjmujemy wnioski na dożywiania dzieci od 8 stycznia 2024r. w szkołach, żłobku i przedszkolu. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1200,00 zł na osobę. 

 


Osoby spełniające kryterium dochodowe i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.

Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za listopad 2023r.), w przypadku wniosków składanych w m-cu styczniu 2024r. (dochody za m-c grudzień 2023r.)
  • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za listopad 2023r.), w przypadku wniosków składanych w m-cu styczniu 2024r. (odcinek za m-c grudzień 2023r.)
  • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,
  • nakaz płatniczy za 2023r. od osób będących lub niebędących posiadaczami gruntów rolnych,
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2023r.,
  • inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni pod tel. 15/86-13-404, 781-140-390, 513-061-323.