Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Od stycznia 2024r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023r.), dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego. 

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

 

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu lub za pośrednictwem ePUAP.

WAŻNE:

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU NA „DODATEK OSŁONOWY”

1. Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2022 – dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – jak również zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych),
2. Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub szkół / uczelni o wysokości stypendiów szkolnych lub socjalnych w 2022r.
3. Kwota pobranych alimentów w 2022 roku.
4. Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS lub świadczenie rodzicielskie z OPS w 2021r. lub 2022r.

5. Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych – wszystkich pełnoletnich członków rodziny w 2022r.
6. Zaświadczenie z KRUS lub ZUS o wysokości składki zdrowotnej od pobranej trzynastej i czternastej emerytury za 2022r.
7. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości posiadanego gospodarstwa (wszystkich pełnoletnich członków rodziny: wnioskodawca, współmałżonek, dzieci, partner) lub kserokopia nakazów podatkowych za rok 2022 (nie potrzebujemy zaświadczenia z UM Annopol).

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: 781-140-390, 513-061-323 lub 115/86-13-404

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomoc Społecznej w Annopolu. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.