Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje o zmianach, które nastąpiły w różnych formach pomocy społecznej. 

Od początku 2024 roku ponownie można składać wniosek o dodatek osłonowy, zmieniły się zasady korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz wysokość zasiłku stałego.

DODATEK OSŁONOWY

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii, które przysługuje mieszkańcom o niskich dochodach. Dodatek osłonowy po raz pierwszy pojawił się w 2022 roku. Wnioski można składać od 1 stycznia.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje mieszkańcom, których dochód wynosi

 • maksymalnie 2100 zł miesięcznie dla osób gospodarujących samotnie
 • maksymalnie 1500 zł miesięcznie dla osób mieszkających z kimś

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Dodatek jest przyznawany również wtedy, gdy przeciętny dochód przekracza wskazane maksimum. Wtedy jest wypłacana różnica między wysokością dodatku, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje jednak, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Z dodatku mogą skorzystać także obywatele lub rodzina obywateli krajów UE, EFTA i Szwajcarii (posiadający prawo pobytu) oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, którzy mają status uchodźców, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany czy są członkami rodzin cudzoziemców, którzy posiadają taki statut.

Jaka jest wysokość dodatku?

Nowy dodatek osłonowy będzie nieco wyższy niż wcześniej. Jego kwota jest uzależniona od rodzaju źródła ogrzewania. Większe świadczenie mogą otrzymać też osoby, które używają do ogrzewania domu węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy w 2024r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć między 1 stycznia a 30 kwietnia 2024 roku. Można go złożyć na piśmie w Ośrodku Pomoc Społecznej lub internetowo przez e-PUAP.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego?

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej, prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres. Informację można również odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu. 

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które muszą zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 1 stycznia w przepisach regulujących przyznawanie świadczenia pojawią się zmiany.

Najważniejsze zmiany?

Od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia. Świadczenie będzie można łączyć z pracą zarobkową. Poszerzy się również grupa osób, które będą mogły z takiego wsparcia korzystać. Od stycznia wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 2988 zł (podstawowa kwota).

Komu będzie przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne będą mogły otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia. 

Zmienione przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ono przysługiwać:

 • matce albo ojcu,
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz ich małżonkom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • oraz nowej grupie opiekunów: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego

Jedną z najważniejszych wprowadzanych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z korzystaniem z tej formy pomocy. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom bez jakichkolwiek ograniczeń lub limitów w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto świadczenie będzie przysługiwać również, gdy opiekun ma ustalone prawo do renty lub emerytury

Podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun zajmuje się więcej niż jedną osobą to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę pod opieką.

Orzeczenia bez zmian

Nie ulegają natomiast zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne.

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach będzie można składać od 1 stycznia 2024r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wniosek będą musiały złożyć także osoby, które pobierają świadczenia na starych zasadach, a będą chciały korzystać z pomocy w oparciu o nowe przepisy.

Przepisy przejściowe, świadczenie na starych zasadach i specjalny zasiłek opiekuńczy

Z wejściem w życie nowych przepisów zostają uchylone zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednak na podstawie przepisów przejściowych specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany na zasadzie „zachowania praw nabytych”. Dotyczy to również świadczenia pielęgnacyjnego.

Oznacza to, że osoby, które mają lub będą miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach, mogą z nich korzystać do końca okresu, na jaki te świadczenia zostały przyznane, także wtedy, gdy podopiecznemu zostanie wydane nowe orzeczenie. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych będzie przysługiwać również wtedy, gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (czyli w ciągu 3 miesięcy od dnia 31 października danego roku kalendarzowego). 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki

W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE WYPŁACANE PRZEZ ZUS

Od 1 stycznia 2024r. pojawia się nowy rodzaj świadczenia, czyli świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, tak, aby mogły decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochody i niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami (np. niezależnie od renty socjalnej).

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast świadczenie będzie przyznawał i wypłacał  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia.

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające: 

 • od 1 stycznia 2024 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,   
 • od 1 stycznia 2025 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt
 • od 1 stycznia 2026 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70  do 77 pkt

Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 1.01.2024 r . zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – niezależnie od liczby otrzymanych punktów. 

Świadczenie wspierające albo świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego. Osoby z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będą mogły zdecydować od jakiego miesiąca chcą mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu mogą uniknąć sytuacji dublowania się świadczeń.

ZASIŁEK STAŁY

Co to jest zasiłek stały

Zasady przyznawania zasiłków stałych są określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nimi zasiłek przyznaje się osobom spełniającym kryteria dochodowe, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Najważniejsze zmiany

Z początkiem 2024 roku ulegną zmianie zasady ustalania wysokości zasiłku stałego. Inaczej będzie obliczana jego wysokość. Wzrośnie również minimalna i maksymalna kwota zasiłku.

Obliczanie wysokości zasiłku stałego

Wysokość zasiłku to różnica między 130% kryterium dochodowego a dochodem osoby starającej się o zasiłek. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego pod uwagę brane jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie i średni dochód. Zgodnie z nowymi przepisami Minimalna kwota zasiłku to 100 zł, a maksymalna to 1000 zł (do tej pory było to odpowiedni 30 i 719 złotych).

Nie zmieniają się kryteria dochodowe

Kryteria dochodowe w zakresie świadczeń społecznych nie będą podwyższone – pozostaną na obecnym poziomie, mimo tego ustalenie wyższego stosunku procentowego przy obliczaniu zasiłku (130%) jest i tak korzystne dla osób uprawnionych.

Kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Jak skorzystać z zasiłku stałego na nowych zasadach

Aby skorzystać z zasiłku stałego na nowych zasadach nie trzeba składać wniosku. Nowa wysokość zasiłku będzie obliczana od nowa przez pracowników socjalnych na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Jeśli będzie zachodziła potrzeba uaktualnienia wywiadów pracownicy socjalni będą się kontaktować z klientami.