Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

OPS ANNOPOL

W związku z planowaną dostawą żywności w miesiącu sierpniu 2024r. informujemy, że nadal wydajemy skierowania dla osób, które do tej pory nie zakwalifikowały się do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Informacja nie dotyczy osób już zakwalifikowanych do Podprogramu.

 

Od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Czytaj dalej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOG w ramach projektu pt.: Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

 

Czytaj dalej

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 30 lipca 2024 roku będą wykonywane badania w ramach Bezpłatnego Programu Profilaktyki Raka Piersi w Gminie Annopol dla kobiet w wieku 45-74 lat.

Wymagana rejestracja telefoniczna pod tel. 723-351-003. 

Informujemy, że w miesiącu czerwcu i lipcu zmieniły się terminy dyżurów specjalistów w Pukcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu. 
Punkt Konsultacyjny będzie nieczynny w dniu 24.06.2024r. oraz 05.07.2024r. 
W dniach 01.07.2024r., 08.07.2024r. oraz 22.07.2024r. w godzinach od 11:00 – 15:00 dyżur pełnił będzie Pan Grzegorz Baran (specjalista psychoterapii uzależnień).