Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

OPS ANNOPOL

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998)

Czytaj dalej

Plakat ostrzegający o niskich temperaturach i o możliwości powiadomienia na tel 112 o wszystkich zagrożonych osobach

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY? 

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. 

 

 

CO ROBIĆ?
Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do: 

  • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
  • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Annopol prosimy o pilny kontakt:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu –  tel. 15/86-13-404,  w godz. 7.30 – 15.30
  • Komisariat Policji w Annopolu – tel. 81/826-22-61
  • Dzielnicowy KP w Annopolu – tel. 798-003-462
  • Telefon alarmowy – tel. 112
  • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny – 987    

Zachęcamy Państwa do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego w dniu 21.11.2018r. Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek wręczył dyplomy i odznaczenia państwowe pracownikom z całego województwa m.in. pracownikom socjalnym p. Krystynie Zboch i p. Annie Szot z Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, którzy otrzymali dyplomy uznania za długoletnią pracę w pomocy społecznej.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW ZAWODOWYCH !!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulegnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie:

  • od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 31 października 2019r. – 184,42 zł miesięcznie,
  • od dnia 1 listopada 2019r. – 215,84 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018r. wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Kwoty wysokości kryteriów dochodowych i kwot pozostałych świadczeń rodzinnych zawartych w ustawie z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie.
Uwaga: nowe kwoty świadczeń będą przyznawane przez OPS Annopol z urzędu, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Dokument do pobraniaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r. poz. 1497)

Uwaga ważna informacjaHARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOL

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE – 19-go każdego miesiąca,

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 19-go każdego miesiąca,

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE – od 20-go do 30-go każdego miesiąca.

 

Uwaga!! Jeżeli termin wypłaty świadczeń przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

W przypadku braku środków finansowych w/w terminy wypłat mogą ulec zmianie.