Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

OPS ANNOPOL

Burmistrz Annopola, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zapraszają zakwalifikowane osoby i rodziny po odbiór żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Harmonogram wydawania żywności przedstawiamy poniżej. 

     DOBRY START 300 dla ucznia Uwaga ważna informacja         

Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł dla każdego uczącego się dziecka do 20. roku życia, przyznawane jest bez względu na dochody rodziny.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wnioski można składać do 30 LISTOPADA 2018r.:

  • drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu,
  • online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie OPS w Annopolu.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Zapraszamy do OPS w Annopolu w godzinach od 7.30-15.30 ul. Leśna 2 (budynek wielofunkcyjny)  pok. Nr 1.

Informacje można uzyskać pod nr tel: 15/86 13 404.

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu prowadzi w dalszym ciągu kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Leśnej 2, 23-235 Annopol, pok. nr 3,4,5 lub pod numerem tel. 15/86-13-404, w godz. od 7.30 do 15.30.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, rodzina niepełna, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Przy zapisach należy podać wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedni (np. wysokość zasiłków rodzinnych, wysokość renty lub emerytury, ilość posiadanych użytków rolnych – ha przeliczeniowych z nakazu płatniczego i inne posiadane dokumenty pomocne przy obliczeniu dochodów). Do dochodów nie wlicza się: świadczenia 500+ i stypendium.

Od 01.10.2018 r. uległo zwiększeniu kryterium dochodowe i obecnie wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

 

Od dnia 1 października 2018 kryterium dochodowe wynosi: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej było 1268 zł, 1056 zł dla osoby w rodzinie było 1028 zł

Gmina Annopol – Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Annopol”. 

 Zapytanie ofertowe (PDF 2,46MB)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (DOC 16KB)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (DOC 16KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358), zostały zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zgodnie z tym rozporządzeniem od dnia 1 października 2018 r. obowiązują następujące:

Kryteria dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528,00 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 645,00 zł,
  • kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 301,00 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (PDF 232KB)