Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu prowadzi w dalszym ciągu kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Leśnej 2, 23-235 Annopol, pok. nr 3,4,5 lub pod numerem tel. 15/86-13-404, w godz. od 7.30 do 15.30.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, rodzina niepełna, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Przy zapisach należy podać wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedni (np. wysokość zasiłków rodzinnych, wysokość renty lub emerytury, ilość posiadanych użytków rolnych – ha przeliczeniowych z nakazu płatniczego i inne posiadane dokumenty pomocne przy obliczeniu dochodów). Do dochodów nie wlicza się: świadczenia 500+ i stypendium.

Od 01.10.2018 r. uległo zwiększeniu kryterium dochodowe i obecnie wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

 

Od dnia 1 października 2018 kryterium dochodowe wynosi: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej było 1268 zł, 1056 zł dla osoby w rodzinie było 1028 zł