Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Projekt „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider:  Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS
Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu

Po co?
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej poprzez utworzenie w powiecie kraśnickim (woj. lubelskie) min. 120 nowych miejsc pracy w okresie do 31.07.2023 r., udzielając 120 osobom w tym 72 kobietom i 48 mężczyznom, w tym pozostającym bez pracy – min.108 Uczestników i max.12 pracującym) wsparcia szkoleniowego oraz przyznając 100 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do 120 osób w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu kraśnickiego, pozostający bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Do projektu nie mogą przystąpić osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do projektu zostanie przyjętych:

 1. Max. 108 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowane w UP jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  1. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej)
  2. osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi – gwarancja minimum 10 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi
  3. osoby długotrwale bezrobotne
  4. osoby o niskich kwalifikacjach
  5. kobiety – gwarancja miejsc dla minimum 65 kobiet przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a do e , włącznie,
 1. Mężczyźni w wieku 30 – 49 lat – nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu Uczestników Projektu, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt 1 od a do e.
 2. Osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych/ cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości min. wynagrodzenia. Łącznie nie więcej niż 12 osób pracujących.

Oferujemy:

 • 23 050,00 zł dotacji inwestycyjnej;
 • do 21 600,00 zł finansowego wsparcia pomostowego w miesięcznych transzach, średnio 1800 zł, przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności,
 • szkolenia grupowe i indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy,
 • wsparcie w przygotowaniu biznes planu
 • networking

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 050,00 zł;
 • udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w średniej wysokości 1 800 zł przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • przeprowadzenie szkolenia grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w wymiarze 40 godzin na grupę
 • indywidualna szkolenia dotyczące zasad przygotowywania biznesplanów (BP) i działalności firmy – od 6 do 8 godzin na osobę, w zależności od potrzeb.
 • przeprowadzenie konkursu biznes planów i wyłonienie Uczestniczek projektu do dofinansowania działalności;

Dodatkowo dla Uczestników zapewniamy:

 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • spotkania z ciekawymi osobami
 • networking

Osoby składające dokumenty, poza wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi zobowiązane są dostarczyć dodatkowe formularze: 

 • zaświadczenie z ZUS i KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia społeczne za okres ostatnich 12 miesięcy
 • decyzję o przyznaniu emerytury lub renty (dotyczy osoby biernej zawodowo) – jeśli dotyczy

Okres realizacji projektu od: 2021-11-01 do: 2023-07-31

Wartość projektu: 5 178 580,00

Wartość dofinansowania: 4 918 524,60


Kontakt:

Tel. 785-559-615
email: biuro@impuls.krasnik.pl
www.impuls.krasnik.pl