Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021r. do 31.08.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 38 osób (30 kobiet, 8 mężczyzn) w tym: 2 os. niesamodzielne i /lub niepełnosprawne (w wieku 1-100 lat), zamieszkujących w rozum. kodeksu cywilnego w woj. lubelskim w gminie Annopol, 36 os. starszych (powyżej 60 lat), w wieku poprodukcyjnym, zamieszkujące na terenie Gminy Annopol.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

Usługi społeczne świadczone w miejscu zamieszkania:
– Usługi opiekuńcze i poradnictwo psychologiczne dla 2 osób

 

 

Klub Seniora dla 36 osób w wieku 60+
– Poradnictwo psychologiczne

– Warsztaty kulinarne
– Warsztaty artystyczne
– Warsztaty muzyczne/ taneczne
– Warsztaty informatyczne
– Warsztaty z pielęgnacji i wizerunku
– Warsztaty rekreacyjno-ruchowe

– Warsztaty „Edukacja dla zdrowia”
– Spotkania integracyjne

– Wyjazdy do teatru/kina
– Zajęcia z animatorem klubu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji jest dostępny w Biurze Projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Leśna 2 oraz na stronie internetowej: www.annopolops.pl

Rekrutacja trwać będzie do dnia 22 grudnia 2021r. lub do momentu dokonania pełnego naboru uczestników. 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy złożyć w Biurze Projektu mieszczącym się w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol.

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 15/86-13-404

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach trwałości, projekt będzie kontynuowany w okresie od 01.09.2023r. do 30.04.2026r.  Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Leśna 2, na stronie internetowej: www.annopolops.pl oraz pod numerem telefonu:  15/86-13-404.

Załączniki w wersji PDF

Formularz rekrutacyjny (PDF 260KB)
Deklaracja Uczestnictwa w projekcie 60+ (PDF 210KB)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie usługi opiekuńcze (PDF 209KB)
Oświadczenie – dane osobowe (PDF 217KB)
Procedura bezpieczeństwa COVID (PDF 173KB)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PDF 692KB)

Załączniki w wersji edytowalnej (WORD)

Formularz rekrutacyjny (DOC 68KB)
Deklaracja Uczestnictwa w projekcie 60+ (DOC 756KB)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie usługi opiekuńcze (DOC 757KB)
Oświadczenie – dane osobowe (DOC 61KB)
Procedura bezpieczeństwa COVID (DOC 122KB)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (DOC 112KB)