Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Zarządzenie Nr 7/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu
z dnia 29 kwietnia 2024r.

w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2024 roku dniem wolnym
od pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu

 

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu z dnia 29.03.2024r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, zarządza się co następuje:
§ 1.
Wobec złożenia przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu wniosków o udzielenie urlopu wypoczynkowego w trybie art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) wyznaczam dzień 2 maja 2024 roku jako dzień wolny od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podaniu do wiadomości mieszkańców poprzez stronę internetową Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu oraz na drzwiach wejściowych do Ośrodka Pomocy Społecznej.