Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTA DS. SOCJALNYCH w ramach projektu pt.: „Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

 1. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Specjalisty ds. socjalnych należy w szczególności:

  • Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol,
  • Wspieranie osób w uzyskiwaniu pomocy ze strony właściwych instytucji,
  • Udzielanie zainteresowanym informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach,
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji w sprawach o ubieganie się o przysługujące formy pomocy,
  • Kierowanie do specjalistów (prawnik, psycholog dziecięcy, terapeuta, specjalista ds. uzależnień, specjalista ds. przemocy, pedagog) w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol,
  • Udzielanie informacji w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób i rodzin,
  • Obsługa telefonu zaufania oraz strony internetowej PIK,
  • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym: kontrakty, rejestry, listy obecności, karty poradnictwa itp.
  • Udział w szkoleniach organizowanych dla kadry PIK w celu podnoszenia kwalifikacji oraz podnoszenia jakości oferowanych usług.
  • Obsługa urządzeń biurowych,
  • Przygotowywanie sprawozdań, raportów, zestawień z działalności PIK.
  • Udzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy ze strony bliskich, obawiających się o zdrowie i życie swoje lub bliskich, przezywających konflikty
   w rodzinie, domu, szkole, miejscu pracy,
  • Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej,
  • Opracowywanie i umieszczanie na stronie internetowej specjalistycznych artykułów wspomagających osoby przeżywające kryzysy.
  • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym: rejestry, listy obecności, karty poradnictwa itp.
  • Udział w szkoleniach organizowanych dla kadry PIK w celu podnoszenia kwalifikacji oraz podnoszenia jakości oferowanych usług.
 2. Warunki pracy:

  • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu na czas określony od lipca 2024 do czerwca 2026r.
  • podstawowy system pracy,
  • praca administracyjno-biurowa.
 3. Wymagania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
 • udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w swojej specjalizacji,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu:

  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
  • kodeksu postepowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość, dyspozycyjność,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty ds. Socjalnych,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Kandydat składa CV zawierające dane do kontaktu, opis posiadanego wykształcenia
  i doświadczenia, ewentualnych dodatkowych kwalifikacji, oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres poczty elektronicznej: sekretariat@annopolops.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol, pokój nr 9 (pierwsze piętro).
 1. Termin przyjmowania dokumentów: do 21 czerwiec 2024r. do godz. 12:00.
 2. Aplikacje, które wpłyną do OPS w Annopolu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

OGŁOSZENIE Specjalista ds. socjalnych (PDF 148KB)
OGŁOSZENIE Specjalista ds. socjalnych (DOC 232KB)