Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje jednorazowo:

  1. gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) za 2023 r., zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.”, nie przekraczała kwoty 2500 zł.
  2. oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji, gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała ww. kwoty bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę (zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”), z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Bon energetyczny wynosi:

  • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący gospodarstwom domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wówczas bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o bon energetyczny można składać od dnia 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

WAŻNE:
Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (PDF 748KB)
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego (PDF 288KB)