Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Projekt „Włączamy się” realizowany jest w okresie od 01.04.2019r. – 30.06.2020r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn).

Formalne kryteria rekrutacyjne:

– Posiadanie statusu osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) bądź zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby bezrobotnej/pozostającej bez zatrudnienia/biernej zawodowo,
– Zamieszkanie na terenie jednej z gmin: Urzędów, Annopol, Wilkołaz, Zakrzówek,
– Korzystanie z pomocy społecznej z co najmniej 2 powodów podanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoby spełniające poniższe warunki otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji:

– Korzystanie z Programu Pomoc Żywnościowa,
– Zagrożenie wielokrotnym wykluczeniem- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
– Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym od lekarza orzecznika bądź osoby z niepełnosprawnością,
– Płeć – Kobiety będą stanowiły 55% grupy docelowej.

Podstawowe dokumenty składane przez uczestnika:

– Formularz zgłoszeniowy
– Niezbędne oświadczenia
– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o niepełnosprawności
– Zaświadczenia z OPS
– Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy.

Rodzaje udzielonego wsparcia: 

– Poradnictwo zawodowe
– Doradztwo psychologiczne i coaching
– Szkolenia:
„Pracownik kancelaryjny”- 120h,
„Grafik komputerowy” – 120h,
”Opiekunka dziecięca”-120h,
„Logistyk/spedytor”- 120h,

Uczestnikom projektu oferujemy staże zawodowe płatne 1.780,00zł brutto m-c przez 6 m-cy z możliwością zatrudnienia.

Projekt „Włączamy się” o nr RPLU.11.01.00-06-0019 realizowany przez Fundację Liderzy Sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie