Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu realizuje projekt „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2020.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym.

Osoby korzystające z pomocy OPS w Annopolu oraz przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych od stycznia 2019r. mają możliwość skorzystania z następujących usług:

– mediacje rodzinne,
– poradnictwo psychologiczne,
– poradnictwo prawne,
– poradnictwo psychologiczne dziecięce,
– pomoc psychiatry środowiskowego,
– terapia rodzinna,
– poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia m.in. od alkoholu i hazardu,
– poradnictwo w zakresie przemocy domowej,
– poradnictwo obywatelskie.

Wsparcie udzielane w projekcie jest bezpłatne.

Pierwsze spotkania odbywają się ze specjalistami na miejscu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, a następnie mogą się odbywać w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej wg. indywidualnych potrzeb rodzin.

Osoby/rodziny zainteresowane bezpłatnym poradnictwem prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, adres: ul. Leśna 2, tel. 15/8613404.

Zapraszamy osoby/rodziny do wzięcia udziału w projekcie.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.