Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Od dnia 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Dochód jest ustalany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku urodzenia się dziecka przed dniem 1 stycznia 2013 roku obowiązują dotychczasowe przepisy. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 Wysokość zapomogi

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

Wymagane dokumenty:

 • Skrócony/zupełny akt urodzenia dziecka (kopia oraz oryginał do wglądu). 
 • Kopia dowodu osobistego rodziców dziecka (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania. 
 • Należy podać również nr konta bankowego, na które ma być przelane świadczenie. 
 • Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu. 
 • Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania o niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 
 • Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu, w tym odpowiednio: 
  • o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 
  • o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 
  • o wysokości innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa