Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

flaga

 

 

 

 

Klub Senior+ w Wymysłowie w Gminie Annopol powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, który działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Annopol. Klub dysponuje 15 miejscami. Jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:30 do 13:30.

Klub mieści się w budynku świetlicy Wymysłów i funkcjonuje od stycznia 2020r. Lokal wyodrębniony na Klub Seniora zajmuje łączną powierzchnię 175 m2, w tym sala spotkań, sala rehabilitacyjna, aneks kuchenny, 2 łazienki wyposażone w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), w tym 1 dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Cel działania Klubu:

Klub Senior+ w Wymysłowie to miejsce spotkań mieszkańców Gminy Annopol w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Klub motywuje seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Uczestnictwo w Klubie:

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ może zostać każdy mieszkaniec Gminy Annopol, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.
Uczestnictwo odbywa się na zasadach:   

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania  godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;  
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.  

Oferta Klubu:

Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne  i  aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałych sekcji liczących co najmniej 15 uczestników Klubu,
 • warsztatów tematycznych,  
 • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.  

Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior+ uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr VIII/130/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Wymysłowie
 2. Regulamin Klubu Senior+ w Wymysłowie
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
 4. Deklaracja uczestnictwa
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie dotyczące wizerunku
 7. Oświadczenie uczestnika w okresie pandemii COVID-19
 8. Zaświadczenie lekarskie
 9. Klauzula informacyjna

Więcej aktualności z bieżącej działalności Klubu Senior+ znajdą Państwo na Facebooku