Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu realizuje projekt „Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0019/19.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku 40 osób (34 kobiety i 6 mężczyzn) w wieku 18-65 lat, klientów OPS Annopol wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021r.

Cel główny będzie realizowany poprzez:

 1. Aktywizacja społeczna:
  • Warsztaty edukacyjne „Profilaktyka współczesnych chorób”
  • Warsztaty motywacyjne w zakresie zmiany postaw i zachowań osób bezrobotnych
  • Warsztaty w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym
  • Kurs samoobrony dla kobiet
  • Spotkanie integracyjne dla UP wraz z otoczeniem
 2. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa
  • Poradnictwo zawodowe indywidualne
  • Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem
  • Staże zawodowe przez okres 5 miesięcy oraz stypendia stażowe
 3. Praca socjalna na rzecz UP oraz wsparcie finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu to osoby, które zgłoszą się podczas rekrutacji do udziału w projekcie oraz osoby wytypowane przez pracowników socjalnych, na podstawie dokumentacji Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wywiadów środowiskowych a także spełniające kryteria dodatkowe tj. samotne rodzicielstwo, długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia, niepełnosprawność, odbiorca PO PŻ, trudna sytuacja ekonomiczna.

Rekrutacja do projektu prowadzone jest w dwóch cyklach. Pierwszy w okresie styczeń – luty 2020, drugi lipiec- sierpień 2020.

Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, poprawę dostępu do rynku pracy, a w konsekwencji przyczynią się do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki projektowi 40 osób z gminy Annopol mas szansą na zmianę swojego statusu na rynku pracy poprzez podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych dzięki ukończeniu szkoleń i odbyciu stażu zawodowego. Projekt przyczyni się do wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań OPS w Annopolu na rzecz włączenia społecznego.

Realizacja działań projektowych odbywa się w budynku i pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób z różnymi stopniami niepełnosprawności co zapewnia im pełną dostępność do projektu.


Dofinansowanie projektu z UE: 865 584,75 PLN