Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

 • Uchwały Nr VIII/53/90 Gminnej Rady Narodowej w Annopolu z dnia 30 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu; 
 • Obowiązujących przepisów prawa; 
 • Postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 • Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Annopol i nie posiada osobowości prawnej. 
 • Ośrodek działa, jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 
 • Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Annopola. 
 • Obszar działania Ośrodka stanowi Gmina Annopol. 
 • Siedzibą Ośrodka jest Miasto Annopol.

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 3

 • Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
 • Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
 • Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: 
  • zapobieganie sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; 
  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 
  • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 
  • właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości; 
  • prowadzenie i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
  • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 
  • organizowanie różnorodnych form pomocy a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym; 
  • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań pomocy społecznej.

§ 4

Ośrodek realizuje:

 • zadania w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami albo na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządu terytorialnego; 
 • wynikające z uchwał Rady Miejskiej; 
 • inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Ośrodka

§ 5

 • Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka. 
 • Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną z uwzględnieniem szczegółowego zakresu działania i zasad funkcjonowania Ośrodka.

§ 6

 • Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność. 
 • Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Annopola. 
 • Kierownik Ośrodka zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz działając zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Annopola. 
 • Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcję, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka. 
 • Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku. 
 • Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz mieszkańców Gminy powództwa o roszczenia alimentacyjne. 
 • Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 
 • Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Annopola. 
 • Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

§ 7

 • Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników Ośrodka określają przepisy szczególne.

 

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

§ 8

 • Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte jego wykorzystanie. 
 • Prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki na realizacje zadań własnych i zleconych. 
 • Dochody Ośrodka stanowią: 
  • dotacje z budżetu wojewody na realizacje zadań własnych w zakresie pomocy społecznej; 
  • dotacje celowe z budżetu wojewody na realizacje zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej i innych zadań; 
  • środki z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy. 
 • Ośrodek samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową. 
 • Jeśli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązać pieniężnych, to dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego Ośrodka. 
 • Kierownik Ośrodka odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 • Nadzór nad prowadzoną przez Ośrodek gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Annopola.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 9

 • Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu uchwala Rada Miejska w Annopolu. 
 • Zmiana treści statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o jego zmianie.

§ 10

 • Ośrodek ma prawo używania pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.