Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Z dniem 16 czerwca 2014 roku wszedł w życie rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014r. poz.755).

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia
  a) w przypadku gdy dziecko uczy się  w szkole -do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust 4 pkt. 4;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informacje o uprawnieniach w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz podmiotach uczestniczących w Programie.

W celu uzyskania Karty lub wydania jej duplikatu należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2 pokój nr 5 lub za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa  w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Wszelkie informacje w sprawie Programu Rządowego dla rodzin wielodzietnych, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 15/86-13-404

Poniżej można pobrać:

Już od 1 stycznia 2019r. każdy rodzic, który wychował przynajmniej trójkę dzieci – nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Do końca 2018r. było tak, że możliwość wyrobienia Karty Dużej Rodziny przysługiwała wyłącznie rodzicom posiadającym na utrzymaniu dzieci przynajmniej troje dzieci do 18. roku życia (a jeśli dzieci studiują – to do 25. roku życia). 

Od początku 2019r. w życie weszła jednak poważna, ale dobra zmiana. Otóż Kartę Dużej Rodziny będzie mógł wyrobić (i posiadać już dożywotnio) także rodzic, który miał – a już nie ma – na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Nie będą miały znaczenia np. wiek dzieci, zarobki itd. Po prostu – każdy, kto posiada czy posiadał troje dzieci, nawet już dorosłych, będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to regulowany ustawowo ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z minimum trójką dzieci. 

Po okazaniu KDR, jej posiadaczowi przysługuje zniżka na zakupy np. na stacjach Orlen, Lotos czy Shell, w sklepach Carrefour, Piotr i Paweł, Lidl, PSB Mrówka czy 5.10.15, w salonach T-Mobile, Orange czy Play albo w bankach PKO BP czy Pekao. To tylko przykłady, partnerów KDR jest więcej, to często także lokalne sklepy i punkty usługowe.

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajduje się pod poniższym linkiem.