Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Klub Senior+ w Annopolu został utworzony na mocy uchwały Nr XXXIX/273/21 Rady Miejskiej Annopol z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Annopolu w Gminie Annopol oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub „Senior+. Gmina Annopol pozyskała fundusze na utworzenie Klubu ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021, Moduł I.

W ramach udzielonej dotacji wyremontowany został lokal w budynku Centrum Kultury w Annopolu, na I piętrze, nad OSP Annopol. Zajęcia dla seniorów rozpoczęły się w styczniu 2022r. w nowej siedzibie przy ul. Radomska 26 w Annopolu. Seniorzy mają do dyspozycji lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w Klubie:

Klub dysponuje 25 miejscami dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Klub funkcjonuje przez 4 dni w tygodniu poniedziałek – czwartek w godzinach od 9.00 – 14.00. Klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, organizacją działalności klubu zajmuje się Kierownik Klubu.

Oferta Klubu:

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Gmina Annopol otrzymała w 2021r. środki na realizacje projektu „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. W ramach którego seniorzy mogą korzystać z ciekawej oferty w klubie seniora w Annopolu:

 • Zajęcia z animatorem klubu,
 • Warsztaty kulinarne,
 • Warsztaty artystyczne,
 • Warsztaty muzyczne/ taneczne,
 • Warsztaty informatyczne,
 • Warsztaty z pielęgnacji i wizerunku,
 • Warsztaty rekreacyjno-ruchowe,
 • Warsztaty „Edukacja dla zdrowia”,
 • Spotkania integracyjne,
 • Wyjazdy do teatru/kina,
 • Poradnictwo psychologiczne.

Seniorzy poza bogata ofertą zajęć mają zapewniony bezpłatny transport, ciepły posiłek, przerwy kawowe, materiały do zajęć, dostęp do Internetu.

Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych, oferuje wsparcie działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów, integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych, poprawy jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym, zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywają się przy wzmożonym reżimie sanitarnym z uwagi na panującą pandemię Covid-19. Dla zapewnienia bezpieczeństwa seniorom, zostali oni podzieleni na grupy.

Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w Klubie, tygodniowo na zajęcia uczęszcza ponad 70 seniorów.

 

Więcej aktualności z bieżącej działalności Klubu Senior+ w Annopolu znajdą Państwo na Facebooku.