Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2026r. na terenie gminy Annopol.

Projekt zakłada rozwój usług specjalistycznych i interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu, przemocy, dyskryminacji, poprzez utworzenie punktu interwencji kryzysowej.

 

W ramach Punktu realizowane będzie:

 1. Poradnictwo:
  – prawne,
  – psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
  – socjalne,
  – terapeuta rodzin,
  – specjalista ds. uzależnień,
  – specjalista ds. przemocy.
 2. Funkcjonowanie telefonu zaufania oraz grupy wsparcia
 3. Stałe wsparcie psychologa oraz specjalisty ds. socjalnych
 4. Działanie profilaktyczno – terapeutyczne poprzez realizację 12 treningów opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 edycji programów edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy,
 5. Szkolenie doskonalające dla kadry pracującej w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Rezultaty działań:
– Wsparcie integracji społecznej 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
– Rozwój usług specjalistycznych i interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu, przemocy, dyskryminacji
– Podniesienie kompetencji kadr świadczących usługi interwencji kryzysowej
– Zapewnienie dostępu do usług m.in. poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego, psychologicznego dla dzieci, prawnego, terapii i socjalnego 180 osobom dotkniętym kryzysem i ich otoczenia.

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 r. – 30.06.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 1 032 781,25 zł

Dofinansowanie UE: 980 954,69 zł

Wkład własny: 51 826,56 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027