Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

UWAGA !!!
Wzory wniosków ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy dostępny pod poniższym linkiem), który przewiduje zmiany w tym zakresie (kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego w/w. projektu ustawy).
Druki wniosków będą zatem dostępne dopiero w sierpniu 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących zmian będą zamieszczane po zakończeniu procesu legislacyjnego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od 1 sierpnia do 31 października przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres.

Dla osób, które złożą wniosek w tym terminie wypłaty będą realizowane na bieżąco tj. od października 2017r.
Przyjmowane będą tylko wypełnione wnioski z kompletem niezbędnych dokumentów:

  • zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego za rok 2016 – wszyscy pełnoletni członkowie rodziny; lub kserokopie nakazów płatniczych za rok 2016,
  • zaświadczenia o dochodzie uzyskanym/utraconym – oryginał,
  • kserokopie umów zawartych w 2016 lub 2017 roku, świadectw pracy, PIT-11 za 2016r. (pracownicy nie kserują dokumentów).

Więcej informacji pod poniższym linkiem

Wnioski można składać w Pokoju Nr 1.

W dniu 05.07.2017r. odbyła się wycieczka do Warszawy. Ogranizatorem i sponsorem wycieczki była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu, Związek Miast Nadwiślańskich w Toruniu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

W wycieczce uczestniczyło 40 dzieci z terenu Gminy Annopol. W programie wycieczki znalazło się wiele atrakcji. Uczestnicy zwiedzali Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, Zamek, Katedrę, Stare Miasto, Nowy Świat, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury i Nauki. Dzieci miały możliwość zakupić pamiątki dla siebie i bliskich.

Wiele radości i wrażeń przyniósł dzieciom godzinny rejs statkiem po Wiśle. Po zakończonym rejsie czekał na wszystkich smaczny obiad. Następnie dzieci miały okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. W Centrum znajduje się około 340 eksponatów w sześciu galeriach tematycznych, Teatr Robotyczny, Park Odkrywców oraz Planetarium. To co wyróżnia to miejsce to stanowiska doświadczalne i narzędzia pozwalające na samodzielne poszerzanie wiedzy i wyjaśnianie wielu zjawisk. Zwiedzając obiekt w grupach, dzieci mogły nie tylko oglądać, ale również przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach.

Dzięki tej wspaniałej wycieczce dzieci miały okazję przekonać się, że przy niewielkim wysiłku można zgłębiać naukę i przy niej jednocześnie się bawić.

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz. U. 2016r. poz. 1860) określająca uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz  instrumentów polityki na rzecz rodziny.

W ramach powyższej ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód, jednorazowe świadczenie w wysokości  4.000zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jednorazowego świadczenia na terenie gminy Annopol jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka).

Ponadto, podstawowym warunkiem do przyznania świadczenia w kwocie 4 000zł. jest:

  • posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. (obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia).
  • posiadanie przez matkę dziecka zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego fakt, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu. (wymóg legitymowania się takim zaświadczeniem nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko).

Osoby zainteresowane  mogą uzyskać szczegółowe informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30, pod nr telefonu 15/8613-404 lub za pośrednictwem strony internetowej www.mpips.gov.pl

Link do ustawy
Link do rozporządzenia