Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że nastąpiła zmiana terminu wydawania żywności.

Żywność będzie wydawana od 25.09.2017r. od godz. 9.00 w pomieszczeniach po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Annopolu, ul. Lubelska 49. 

 

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2017-2024” zachęcamy mieszkańców Gminy Annopol do wyrażenia swojej opinii na temat problemów społecznych występujących na terenie Gminy Annopol. 
 
Ankieta dostępna jest pod linkiem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje rodziców zainteresowanych pomocą w formie posiłku od m-ca września do grudnia 2017 roku dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu i żłobku o konieczności złożenia nowego wniosku.

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

  • zaświadczenie od pracodawcy (dochód netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
  • odcinek renty lub emerytury (decyzja waloryzacyjna z marca 2017r.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu podatkowego za 2017r.,
  • kserokopia decyzji z zasiłku rodzinnego i decyzji 500+.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł oraz spełniają przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej (art. 7)

W związku z planowaną dostawą żywności na początku września z Banku Żywności w Lublinie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się celem odbioru skierowania do odbioru żywności.
 
Do pomocy uprawnia bezwzględnie spełnienie 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.
1.268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.028,00 zł na osobę w rodzinie.
 
Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria ustawowe przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) m. in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, alkoholizm) mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód miesięczny osoby/rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia wychowawczego 500 plus
– świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobrać osobiście w budynku OPS-u oraz z zakładki Druki do pobrania
Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych:

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko (PDF 204KB)