Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Silna rodzina, siłą społeczeństwa” składanego w odpowiedzi na opublikowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS

Konkurs na Partnera (DOC 148KB)
Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu (DOC 76KB)
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wspłpracy w ramach partnerstwa (DOC 68KB)
Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna (DOC 116KB)
Zawiadomienie o wyborze partnera (PDF 44KB)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOG w ramach projektu pt.: Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

 

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, podobnie jak inne instytucje wspierające dzieci, ma obowiązek od 15 lutego 2024 r. wdrożenia i stosowania Standardów Ochrony Małoletnich, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich z dnia 13 maja 2016r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 560).

Zdając sobie sprawę z ważności ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w Ośrodku podejmowane są wszelkie starania, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, by każdy pracownik i współpracownik wiedział w jaki sposób zapewniać to bezpieczeństwo. Staramy się rozwijać naszą wiedzę i umiejętności, by przekazywać wiedzę rodzicom jak również dzieciom o tym, jakie należy podejmować działania, by uchronić się przed krzywdzeniem i nie narażać na niebezpieczeństwa, również w internecie.

Standardy ochrony małoletnich to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w jednostkach działających w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego.

Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

Standardy ochrony małoletnich (PDF 2,23MB) 
Standardy ochrony małoletnich (DOC 124KB)

Zawartość paczki z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027Od 12 lutego 2024r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

 

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Informujemy, że nadal wydajemy skierowania dla osób, które do tej pory nie zakwalifikowały się. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.