Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

OPS ANNOPOL

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Annopolu ogłasza nabór dzieci i młodzieży do placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w Annopolu.

Karty zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2, w dniach od 28.09.2023r. do 10.10.2023r., w godzinach pracy OPS tj. pon. – pt – 7.30 – 15.30.

Czytaj dalej

 

 

Od 26 do 29 września 2023r. wydawana będzie dodatkowa tura żywności zgodnie z harmonogramem. Żywność otrzymają osoby, które odebrały żywność w miesiącu czerwcu 2023r.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego żywność będzie wydawana na podstawie upoważnienia (druk upoważnienia dostępny w OPS Annopol lub poniżej). 

Upoważnienie do darów żywnościowych (PDF 84KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od dnia 21.09.2023 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonów: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za 2023r. (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zgodnie z art. 64  ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym informuje, że 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

  • wprowadzenie od 1 stycznia 2024r. do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia,
  • modyfikację warunków przyznawania  funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj dalej

 

Uczelnia Korczaka prowadzi na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Celem badania jest m.in. poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach. Zależy nam, aby w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne. Dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa, aby wypełnić ankietę osobom, które korzystają z tych usług.

Czytaj dalej