Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

OPS ANNOPOL

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Annopol o zgłaszanie do Ośrodka informacji o artykułach gospodarstwa domowego i RTV (pralkach, kuchenkach, lodówkach, telewizorach, żelazkach itp.), meblach i innych rzeczach (koce, pościel, kołdry, odzież, meble, dywany) służących do wyposażenia wnętrz, które chcieliby Państwo przekazać osobom potrzebującymi.

Wielu naszych podopiecznych, będących w trudnej sytuacji materialnej chętnie przyjmie od Państwa te rzeczy, które często są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku domowym.

Wszystkim osobom, które zechcą przekazać nieodpłatnie dary rzeczowe, w imieniu wszystkich osób potrzebujących serdecznie dziękujemy.

W związku z małą ilością miejsca magazynowania prosimy o wcześniejsze uzgodnienie dostawy asortymentu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15/86-13-404.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że nastąpiła zmiana terminu wydawania żywności.

Żywność będzie wydawana od 25.09.2017r. od godz. 9.00 w pomieszczeniach po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Annopolu, ul. Lubelska 49. 

 

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2017-2024” zachęcamy mieszkańców Gminy Annopol do wyrażenia swojej opinii na temat problemów społecznych występujących na terenie Gminy Annopol. 
 
Ankieta dostępna jest pod linkiem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje rodziców zainteresowanych pomocą w formie posiłku od m-ca września do grudnia 2017 roku dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu i żłobku o konieczności złożenia nowego wniosku.

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

  • zaświadczenie od pracodawcy (dochód netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
  • odcinek renty lub emerytury (decyzja waloryzacyjna z marca 2017r.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu podatkowego za 2017r.,
  • kserokopia decyzji z zasiłku rodzinnego i decyzji 500+.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł oraz spełniają przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej (art. 7)

W związku z planowaną dostawą żywności na początku września z Banku Żywności w Lublinie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się celem odbioru skierowania do odbioru żywności.
 
Do pomocy uprawnia bezwzględnie spełnienie 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.
1.268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.028,00 zł na osobę w rodzinie.
 
Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria ustawowe przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) m. in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, alkoholizm) mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód miesięczny osoby/rodziny.