Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: instalNET Szabat, Rydzewski Spółka Jawna

Link do badania: RAPORT

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Kucharczyk, ekucharczyk@annopolops.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 781140390. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia (po trzech schodkach) poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi bez progu.
 • Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku (w budynku dostępna jest winda dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez pracowników OPS).
 • Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Na schodach zamontowane są poręcze.
 • W przestrzeni budynku OPS w Annopolu zastosowano piktogramy z podstawowymi funkcjami pomieszczeń i kierunkami dotarcia do nich.
 • Krawędzie schodów w Ośrodku Pomocy Społecznej oznaczono barwami ostrzegawczymi (pasy żółto-czarne) przy każdym zejściu ze schodów,
 • W budynku jest dostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych (zamontowana oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu oraz zainstalowana dłuższa przedłużona wylewka do baterii umywalkowej).
 • Wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu posiada pochylnię platform oraz windę. Nie posiadamy urządzeń z informacjami głosowymi, pętli indukcyjnych. Wejście do budynku jest z poziomu podjazdu pochylni.
 • Krawędzie schodów w Ośrodku Pomocy Społecznej oznaczono barwami ostrzegawczymi (pasy żółto-czarne) przy każdym zejściu ze schodów,
 • Obok budynku znajdują się wydzielone 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do budynku OPS w Annopolu. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Ośrodek zapewnia osobie uprawnionej pomoc pracownika Ośrodka posługującego się językiem migowym w stopniu podstawowym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenie (wniosek) należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w Ośrodku.