Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu z siedzibą ul. Leśna 2, 23-235 Annopol e-mail: sekretariat@annopolops.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: iod@rodoconsulting.eu lub numerem telefonu: 603-370-224
  • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z: ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o pomocy społecznej, ustawą o Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o Karcie Dużej Rodziny.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, KRUS, placówki oświatowe oraz wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r .
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
  • Administrator Danych Osobowych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.