Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) − informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol, tel. 15 8613404, email: sekretariat@annopolops.pl.
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania OPS, a także przysługujących uprawnień, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: email: iod@rodoconsulting.eu, tel.: 501-470-633.
 3. Administrator przetwarzał będzie Państwa dane osobowe w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, na podstawie przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i w związku z innymi obowiązkami ustawowymi oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. W szczególnych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwa uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
  e) prawo do przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 21 RODO).
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.
 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.