Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04

email: sekretariat@annopolops.pl

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Stategia

Stategia
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza osoby/rodziny do uczestnictwa w projekcie „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2020.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej.
Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym.

Czytaj dalej

Gmina Annopol zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) w ramach projektu: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”  

Do projektu mogą się zgłaszać osoby, które ukończyły 25 rok życia.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 20.03.2019r.

 

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, iż od 17 grudnia 2018r.  pracownicy socjalni, rozpoczną przyjmowanie wniosków o objęcie dożywianiem dzieci w przedszkolu i szkole od stycznia 2019r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł na osobę. 

Osoby spełniające kryterium dochodowe i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.

Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za listopad 2018r.),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za listopad 2018r.),
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,
 • nakaz płatniczy za 2018r. od osób będących posiadaczami gruntów,
 • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2018r.,
 • inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności Unia Europejska Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Burmistrz Annopola, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zapraszają zakwalifikowane osoby i rodziny po odbiór II tury żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Harmonogram wydawania żywności przedstawiamy poniżej. 

Harmonogram wydawania żywności z PO PŻ w 2018)'. Miejsce Wyzdawania żywności: ul. Lubelska 49 Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej od godz. 9.00 do 14.00 Data Miejscowość 17.12.2018r. ( PONIEDZIAŁEK ) ANNOPOL 18.12.2018r. ( WTOREK ) ANlELlN BARAKI, BLISKOWICE, BORÓW, DĄBROWA, GRABÓWKA 19.12.2018r. ( ŚRODA ) HUTA, JÓZEFIN, JAKUBOWICE, JANISZÓW, KOPIEC, KOSIN, LASEK, NATALIN, 20.12.2018r. ( CZWARTEK ) OPOCZKA MALA, OPOKA DUŻA, OPOKA-KOLONIA, POPÓW, NOWY RACHÓW, STARY RACHÓW 21.12.2018r. ( PIĄTEK ) śWIECIECHÓW, SUCHA WÓLKA, WYMYSŁOW, ZABEŁCZE,ZASTOCZE, ZOFIPOLE, ZYCHÓWKI

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to,
czym się dzieli z innymi”
Jan Paweł II

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu składa serdeczne podziękowania dla wszystkich członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa”, sponsorom oraz wszystkim darczyńcom, którzy w tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia zechcieli podzielić się swoimi dobrami z osobami potrzebującymi.

W imieniu osób obdarowanych serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy poświęcając swój cenny czas, już po raz drugi zaangażowali się w realizację pomocy podopiecznym OPS Annopol.

 

W dniu 30 listopada 2018 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu odbyły się warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej, które zostały poprowadzone przez pracowników z Lubelskiego Banku Żywności – Panią Ewę Romanowską oraz Panią Bożenę Borowicz.

Działania odbyły się w ramach tzw. „wsparcia towarzyszącego” otrzymanej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD). Były one skierowane do mieszkańców Naszej Gminy, którzy  otrzymują pomoc żywnościową w Podprogramie 2018, obowiązującym w okresie od 01.08.2018r. do 30.06.2019r.

Trzeba zaznaczyć, że od kilku lat Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności prowadzą działania edukacyjne, których celem jest włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielnienie i podniesienie kompetencji odbiorców żywności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Przypomnijmy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy zaś otrzymana pomoc dla osób najbardziej potrzebujących przez lokalne organizacje i stowarzyszenia jest bezpłatna.

Plakat ostrzegający o niskich temperaturach i o możliwości powiadomienia na tel 112 o wszystkich zagrożonych osobach

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY? 

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. 

 

 

CO ROBIĆ?
Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do: 

 • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
 • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Annopol prosimy o pilny kontakt:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu –  tel. 15/86-13-404,  w godz. 7.30 – 15.30
 • Komisariat Policji w Annopolu – tel. 81/826-22-61
 • Dzielnicowy KP w Annopolu – tel. 798-003-462
 • Telefon alarmowy – tel. 112
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny – 987    

Zachęcamy Państwa do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego w dniu 21.11.2018r. Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek wręczył dyplomy i odznaczenia państwowe pracownikom z całego województwa m.in. pracownikom socjalnym p. Krystynie Zboch i p. Annie Szot z Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, którzy otrzymali dyplomy uznania za długoletnią pracę w pomocy społecznej.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW ZAWODOWYCH !!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulegnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz zasiłku dla opiekuna.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie:

 • od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 31 października 2019r. – 184,42 zł miesięcznie,
 • od dnia 1 listopada 2019r. – 215,84 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018r. wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Kwoty wysokości kryteriów dochodowych i kwot pozostałych świadczeń rodzinnych zawartych w ustawie z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie.
Uwaga: nowe kwoty świadczeń będą przyznawane przez OPS Annopol z urzędu, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Dokument do pobraniaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r. poz. 1497)

Uwaga ważna informacjaHARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU
(obowiązuje od listopada 2018r.)

ŚWIADCZENIA RODZINNE – 19-go każdego miesiąca,

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 19-go każdego miesiąca,

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) – 22-go każdego miesiąca,

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE – od 20-go do 30-go każdego miesiąca.

 

Uwaga!! Jeżeli termin wypłaty świadczeń przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

W przypadku braku środków finansowych w/w terminy wypłat mogą ulec zmianie.