Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Wszyscy uczestnicy uroczystości otwarcia Klubu Senior plus na części oficjalnejW dniu 14 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Annopolu.

W uroczystości wzięli udział  ksiądz Kanonik Krzysztof Krzemiński, Pan Wojciech Zbiegień – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, wraz z pracownikami Panią Katarzyną Chęć i Panią Joanną Kakareko, Pan Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola wraz z  Zastępcą Panem Józefem Paćkowskim, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Zenobia Jarmuła, Radni Rady Miejskiej Annopol Pani Anna Wąsik i Pani Bogumiła Iracka-Burek, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Perspektywa, uczestnicy Klubu Senior+ w Wymysłowie i uczestnicy Klubu Senior+ w Annopolu wraz z pracownikami i wszystkimi osobami związanymi z funkcjonowaniem Klubu. Uroczystość poprowadziła Pani Urszula Jarosińska-Paćkowska – Kierownik Klubu Senior+.

Czytaj dalej

Od 21 do 29 czerwca 2022r. wydawana będzie II tura żywności zgodnie z harmonogramem. Żywność otrzymają osoby, które  posiadają skierowanie wydane przez OPS Annopol. 

UWAGA!!!!!
Wszystkie osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących zasad dystansu społecznego (odstęp od osób min. 2 metry) oraz do używania środków ochrony indywidualnej (maseczki) i odkażania rąk.

Osobom niestosującym się do zaleceń nie zostaną wydane produkty.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego żywność będzie wydawana na podstawie upoważnienia (druk upoważnienia dostępny w OPS Annopol lub poniżej). 

 Upoważnienie do darów żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że w dniu 20 czerwca 2022r. w godzinach od 11:30 do 13:30 w Annopolu, ul. Radomska 26 odbędą się działania towarzyszące dla odbiorców pomocy żywnościowej  w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Działania te organizowane są dla odbiorców pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób. W działaniach towarzyszących powinna uczestniczyć każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

 

Warsztaty kulinarne zostaną poprowadzone przez Polski Czerwony Krzyż.  
Bliższych informacji odnośnie spotkania udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, tel. 15/86-13-404

 Prosimy o wzięcie udziału !!

 

20 seniorów z gminy Annopol otrzymało „opaski bezpieczeństwa” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Gmina Annopol przystąpiła do programu i pozyskała dotację na realizację Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Czytaj dalej

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r. , mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. 

Zgodnie z ustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 

 

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć WNIOSEK  wraz z załączoną KARTĄ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol lub w formie elektronicznej przez ePUAP na adres skrzynki: /OPSANNOPOL/skrytka

Świadczenie będzie przyznane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.