Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia wychowawczego 500 plus
– świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobrać osobiście w budynku OPS-u oraz z zakładki Druki do pobrania
Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych:

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko (PDF 204KB)

Od  18 lipca 2017r. przyjmowane są  wnioski  na nową  edycje  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2017, realizowanego  w ramach Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy  żywnościowej, które spełniają  kryteria ustawowe przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) m. in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, alkoholizm) mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód miesięczny osoby/rodziny. Na podstawie zgromadzonych dokumentów Ośrodek wyda stosowne skierowanie.

Do pomocy uprawnia bezwzględnie spełnienie 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.

– 1.268,00 zł.  dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.028,00 zł na osobę w rodzinie.

Informacja o terminie i miejscu odbioru artykułów spożywczych dla osób zakwalifikowanych do w/w Programu zostanie umieszczona w terminie późniejszym (prawdopodobnie we wrześniu). 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza chętne osoby do projektu „Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET’s„.

Projekt jest skierowany do młodych osób w wieku 15-29 lat, nie uczących się i pozostających bez pracy. Po zakończeniu szkoleń oferujemy 3 miesięczne płatne staże, oraz wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 15/86-13-404 lub na poniższym plakacie.

AKTUALIZACJA z dnia 17.08.2017r.
Nabór na szkolenie „Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze został zakończony”. 

UWAGA !!!
Wzory wniosków ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy dostępny pod poniższym linkiem), który przewiduje zmiany w tym zakresie (kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego w/w. projektu ustawy).
Druki wniosków będą zatem dostępne dopiero w sierpniu 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących zmian będą zamieszczane po zakończeniu procesu legislacyjnego.