Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 • Kserokopia nakazów podatkowych za rok 2020 o wielkości posiadanego gospodarstwa (wszystkich pełnoletnich członków rodziny: wnioskodawca, współmałżonek, dzieci, partner) lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.
 • Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2020 – dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – jak również zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub szkół / uczelni o wysokości stypendiów szkolnych lub socjalnych w 2020r.
 • Kserokopia wyroku rozwodowego/ separacji.
 • Kserokopia wyroku zasądzającego alimenty.
 • Kwota pobranych alimentów w 2020 roku.
 • W przypadku utraty dochodu – od pracodawcy dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu lub kserokopia świadectwa pracy oraz kserokopie dokumentów np. PIT-11, PIT-11A, PIT-28 PIT- B, PIT–8C, PIT-40, itp. za 2020 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny – tylko w przypadku, gdy w rodzinie miała miejsce utrata dochodu.
 • W przypadku uzyskania dochodu w roku 2020 – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiące przepracowane w 2020r. u obecnego pracodawcy (jeżeli zatrudnienie trwa nadal).
 • W przypadku uzyskania dochodu po roku 2020 – zaświadczenie od pracodawcy: dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty
  z informacją od kiedy nastąpiło zatrudnienie (dochód netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc np. umowa od kwietnia – dochód netto za maj).
 • W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie oraz okres na jaki został udzielony urlop wychowawczy wraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie, okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, okres przebywania na urlopie wypoczynkowym (jeżeli był wykorzystywany).
 • Kserokopia wyroku zasadzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów w roku 2020.
 • Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS lub świadczenie rodzicielskie z OPS w roku 2020 lub 2021.
 • Zaświadczenie z ZUS o pobieranym zasiłku macierzyńskim po utracie zatrudnienia
  (np. zasiłek od maja – dochód netto za czerwiec).
 • Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych – wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia praw do świadczeń: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • Kwota z pozycji H-134 z PIT-37 za 2019r. niewykorzystana ulga na dzieci

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.